Links

Bernhard Edgren, styrelsemedlem, hallituksen jäsen.

Mitä sinä haluat tehtäväksi uudella Hyvinvointialueella?  Mikä on tärkeää? Mikä tärkeintä? Miten olisi sopivasti hajautettu terveyskeskus, siellä missä ihmiset ovat? 

Vad vill du att vi skall gör på det nya Välfärdsområdet?  Vad är viktigt? Viktigast? Hur vore det med en fungerande distribuerad hälsocentral, på plats där mänskor bor?

Uusi hallinto alkaa vasta 1.1.2023, saas nähdä ehditäänkö? Den nya förvaltningen startar med full effekt 1.1.2023 får se om allt blir klart tills dess?

Itä-uudenmaan Hyvinvointialueen osat - De olika delarna i välfärdsområdet i Östra-Nyland:

Terveyskeskus - Hälsocentralen

Terveyskeskus tulee Porvoossa ja muualla hajoittaa niin että vastaanottoja on monissa asutuskeskuksissa kuten Porvoon keskustassa, 

Gammelbakassa, Kevätkummussa, jne.  Loviisassa myös Lapinjärvellä ja Sipoossa myös Söderkullassa. Askolassa, Myrskylässä ja Pukkilassa tulee olla omat vastaanottonsa. 

Hälsocentralen i Borgå skall uppdelas i mindre enheter med läka- och skötarmottagningar i olika stadsdelar såsom Centrum, Gammelbacka, Vårberga, osv. 

I Lovisa skall det finnas även mottagning i Lappträsk, i Sibbo i Söderkulla. Viktigt med mottagningar i Askola, Mörskom och Pukkila.

Katso lisää alla, se även nere mera om hälsocentraler och mottagningarnas eventuella framtid! 

Sairaala - Sjukhuset

Sairaalan palveluja tulee saada useille erikoisaloille ja sairaalan tulee kehittyä ystävälliseksi, osaavaksi ja tehokkaaksi palvelukeskukseksi.  Sairaalaan tulee palauttaa synnytysosasto ja lasten osasto. Tämä vaatii myös nukutuslääkärin päivystystä ja leikkaustoiminnan yleistä tehostamista.

Ei ole suotavaa että äidit synnyttävät autoissa matkalla Helsinkiin ja Kotkaan! 

Borgå sjukhus skall utvecklas för att ha allt fler speciliteter och bli i framtiden en vänlig, kunnig och effektiv servcie producent. Förlossningen och barnavdelningarna skall återställas. Detta kräver sedan narkosläkarjour och effektiviserande av operationsverksamheten i allmänhet.

Det är inte rekommendabelt att mammorna föder i bilar på vägarna till Helsingfors och Kotka! 

Sosiaalitoimi - Socialvården

Sosiaalitoimen kustannukset on pidettävä kurissa. Socialvårdens kostnader bör hållas strama.

Palo- ja pelastustoimi - Brand- och Räddningsväsendet 

Vapaapalokuntien määrää ja käyttöä ei saa vähentää. Palokuntien määrä Itä-Uudellamaalla on riittävä. Ambulanssitoiminnan palveluja tulee kehittää-

Fribrandkårernas användning och antal skall  inte minskas. Brandstationerns antal är tillräcklig i Östra-Nyland. Ambulansverksamheten skall utvecklas. 

Tässä ovat minun tärkeät ydinasiat, mitkä ovat sinun? Dessa är mina viktiga ärenden vilka är dina? 

lähetä ehdotuksesi / skicka dina tankar till: be(at)triuno.com 

Ei ole mieltä puhua ja luvata paljoa koska kukaan ei oikeastaan tiedä vielä mitä HYVINVOINTIALUE on ja mitä siitä tulee tulevaisuudessa odottaa ja se toisaalta järjestää. 

Det är inte så stor ide att på förhand tala mycket och lova mycket eftersom ingen ännu vet vad VÄLFÄRDSOMRÅDET kommer att bli eller vad det kommer att ordna för service i framtiden. 

 Europeisk familjeläkarmodell för Finland:

 Det enda sättet att spara pengar inom hälso- och sjukvården är att lyckas med förebyggande åtgärder. Detta kräver ett långsiktigt arbete under årens lopp. Nuvarande system att läkare på hälsocentraler byts hela tiden, pågående organisationsreformer eller modeller för distansvård ger ingen lösning på primärvårdens svåra situation. Förhållandet mellan patient och läkare och förhållandet mellan patient och sjuksköterska måste sättas i centrum för behandlingen. Vi behöver en familjeläkarmodell som den i Centraleuropa. En egenföretagare/eget läkarföretag tar över ett visst antal familjer/personer. Välfärdsområdet ger tillgång till patientinformationssystem och laboratorieundersökningar samt röntgenmöjligheter. Detta skulle eliminera en betydande mängd byråkrati och avsevärt förbättra kontinuiteten och effektiviteten i vården. Hälso- och sjukvårdscentralen skulle kunna fokusera på andra lagstadgade hälso- och sjukvårdstjänster, till exempel mödravårdscentraler, slutenvårdsenheter och patienter som kräver omfattande sjukvårdsresurser.

 Eurooppalainen perhelääkärimalli Suomeen:

 Ainoa tapa saada säästöä aikaan terveydenhuollossa on onnistua ennaltaehkäisyssä. Tämä vaati pitkäjänteistä työtä vuosien aikana. Nykyiset terveyskeskusten päivittäin vaihtuvat lääkärit, jatkuvat organisaatiouudistukset tai etähoitomallit eivät tuo ratkaisua perusterveydenhuollon ahdinkoon. Potilas-lääkärisuhde ja potilas-hoitajasuhde täytyy tuoda hoidon keskiöön. Tarvitsemme Keski-Euroopassa käytössä olevan perhelääkärimallin. Ammatinharjoittaja/lääkäriyritys ottaa tietyn määrän perheitä/ihmisiä vastuulleen. Hyvinvointialue antaa käyttöön potilastietojärjestelmän ja laboratorio/kuvantamismahdollisuudet. Tämä poistaisi huomattavan määrän byrokratiaa ja parantaisi huomattavasti hoidon jatkuvuutta ja tehoa. Terveyskeskus voisi keskittyä muihin lakisääteisiin terveyspalveluihin. mm. neuvolatoimintaan, vuodeosastotoimintaan sekä laajalti terveydenhuollon resursseja vieviin potilaisiin.